சிதம்பரம் அவர்களின் ” குறள் அமுது ” ஒலி வடிவில் – 18


  குறள் : 155 அதிகாரம் : பொறையுடமை

ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர்

பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து.

விளக்கம்:

( தீங்கு செய்தவரைப்) பொறுக்காமல் வருத்தினவரை உலகத்தார் ஒரு பொருளாக மதியார்; ஆனால், பொறுத்தவரைப் பொன்போல் மனத்துள் வைத்து மதிப்பர்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.