சிதம்பரம் அவர்களின் ” குறள் அமுது ” ஒலி வடிவில் – 15


குறள் எண் : 69

ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்

சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்.

விளக்கம்:

தன் மகனை நற்பண்பு நிறைந்தவன் என பிறர் சொல்லக் கேள்வியுற்ற தாய், தான் அவனை பெற்றக் காலத்தில் உற்ற மகிழ்ச்சியை விடப் பெரிதும் மகிழ்வாள்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.