சிதம்பரம் அவர்களின் ” குறள் அமுது ” ஒலி வடிவில் – 12


குறள் எண் : 799

கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை அடுங்காலை

உள்ளினும் உள்ளஞ் சுடும்.


விளக்கம்:

கேடு வரும் காலத்தில் கைவிட்டு ஒதுங்குகின்றவரின் நட்பு, எமன் கொல்லும் காலத்தில் நினைத்தாலும் நினைத்த உள்ளத்தை வருத்தும்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.