வேந்தர் மரபு- 10

வணக்கம் தோழமைகளே!

இந்த அத்தியாயத்தில் என்னைக் கவர்ந்த வரிகள் உங்களையும் நிச்சயம்  கவரும்.

அனுதினமும் என்னையே மறக்கச் செய்த உன் நினைவுகள் பசலையாக என்னை வாட்டிட 

இன்றைய அதிகாலை சொப்பனம் என் பிணிதீர்க்கும் மருந்தாய்…

உன்னை எதிர் நோக்கும் ஆவலாய்…  என் விழி தேடும் வரமாய்…

அன்புடன்,

தமிழ் மதுரா.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Post

வேந்தர் மரபு – 35வேந்தர் மரபு – 35

வணக்கம் தோழமைகளே! வேந்தர் மரபு அடுத்த அத்தியாயம் உங்களுக்காக வேந்தர் மரபு – 35 அன்புடன், தமிழ் மதுரா Download Premium WordPress Themes FreeDownload Best WordPress Themes Free DownloadDownload Premium WordPress Themes FreeFree Download WordPress

வேந்தர் மரபு – 40வேந்தர் மரபு – 40

வணக்கம் தோழமைகளே! வேந்தர் மரபு அடுத்த அத்தியாயம் உங்களுக்காக வேந்தர் மரபு – 40 அன்புடன், தமிழ் மதுரா Download Premium WordPress Themes FreeDownload WordPress ThemesFree Download WordPress ThemesDownload Best WordPress Themes Free Downloaddownload udemy