சிரிப்பு வருது 1


சில படங்கள் நீங்கள் சிரிக்க சிந்திக்க

பொருத்தமான பெயர்.

drunkpeople

காரை எப்படி  வெளில எடுத்திருப்பார்?

parkingfail

இதுவும் கார் சமாச்சாரம்தான். பறந்து பறந்து ஓட்டிருப்பாரோ

carflies

பயபுள்ளக்கு  அதிர்ஷ்டம் ஒரு தடவை கதவைத் தட்டிருக்கு. அத்தப் போயி இன்னொரு தபா டெஸ்ட் பண்ணிருக்கு….

karma

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.