சிதம்பரம் அவர்களின் ” குறள் அமுது ” ஒலி வடிவில் – 13


குறள் எண் : 605

நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும்

கெடுநீரார் காமக் கலன்.

விளக்கம்:

காலம் நீட்டித்தல், சோம்பல், மறதி, அளவு மீறியத் தூக்கம் ஆகிய இந் நான்கும் கெடுகின்ற இயல்புடையவர் விரும்பி ஏறும் மரக்கலமாம்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.