சிதம்பரம் அவர்களின் ” குறள் அமுது ” ஒலி வடிவில் – 10


குறள் எண் : 414

கற்றில னாயினுங் கேட்க அஃதொருவற்கு

ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை.

விளக்கம்:

நூல்களைக் கற்றவில்லையாயினும், கற்றறிந்தவர்களிடம் கேட்டறிய வேண்டும், அது ஒருவனுக்கு வாழ்க்கையில் தளர்ச்சி வந்த போது ஊன்றுகோல் போல் துணையாகும்.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.