சிதம்பரம் அவர்களின் ” குறள் அமுது ” ஒலி வடிவில் – 8


குறள் எண் :1155

ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர்

நீங்கின் அரிதால் புணர்வு.

விளக்கம்:

காத்துக் கொள்வதானால் காதலராக அமைந்தவரின் பிரிவு நேராமல் காக்க வேண்டும், அவர் பிரிந்து நீங்கினால் மீண்டும் கூடுதல் அரிது.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.