சிதம்பரம் அவர்களின் ” குறள் அமுது ” ஒலி வடிவில் – 7


குறள் எண் : 595

வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்

உள்ளத் தனையது உயர்வு.

விளக்கம்:

நீர்ப்பூக்களின் தாளின் நீளம் அவை நின்ற நீரின் அளவினவாகும், மக்களின் ஊக்கத்தை அளவினதாகும் வாழ்க்கையின் உயர்வு.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.