மஹாலஷ்மி ஸ்லோகம்


மாதர்நமாமி கமலே கமலாயதாக்ஷி

ஶ்ரீவிஷ்ணு ஹ்ருத்-கமலவாஸினி விஷ்வமாத:

க்ஷீரோதஜே கமல கோமல கர்ப்ப கௌரி

லக்ஷ்மீ ப்ரஸீத ஸததம் ஸமதாம் ஷரண்யே

 

த்ரிகாலம் யோ ஜபேத் வித்வான் ஷண்மாஸம் விஜிதேந்த்ரிய:

தாரித்ர்ய த்வம்ஸநம் க்ருத்வா ஸர்வமாப்நோதி யத்நத:

தேவீநாம ஸஹஸ்ரேஷு புண்யமஷ்டோத்தரம் ஷதம்

யேந ஷ்ரியமவாப்நோதி கோடிஜன்ம தரித்ரத:

 

ப்ருகுவாரே ஷதம் தீமான் படேத் வத்ஸரமாத்ரகம்

அஷ்டைஷ்வர்ய மவாப்நோதி குபேர இவ பூதலே

 

தாரித்ர்ய மோசனம் நாம ஸ்தோத்ரமம்பாபரம் ஷதம்

யேந ஷ்ரியமவாப்நோதி கோடிஜன்ம தரித்ரத:

 

புக்த்வா து விபுலாந் போகான் அஸ்யாஸ்ஸாயுஜ்ய மாப்நுயாத்

ப்ராதஃகாலே படேந்நித்யம் ஸர்வ துஃகோப ஷாந்தயே

 

பதம்ஸ்து சிந்தயேத் தேவீம் ஸர்வாபரண பூஷிதாம்

 

இதி ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ அஷ்டோத்தர ஷதநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

 

Maatharnamaami kamale kamalaayathaakshi

shree vishnu hruthkamalavaasini vishvamaathaha

ksheerodhaje kamala komala garbhagouri

lakshmi praseedha sathatham namathaam sharanye || 16 ||

 

thrikaalam yo japeth vidhvaan shanmaasam vijithendhriyaha

dhaaridhrya dhvamsanam kruthvaa sarvamaapnothy yathnathaha || 17 ||

 

deveenaama sahasreshu punyam ashtottharam shatham

yena shriyamavaapnothi kotijanma dharidhrathaha || 18 ||

 

bhruguvaare shatham dheemaan pateth vathsara maathrakam

ashtaishvaryamavaapnothi kubera iva bhoothale || 19 ||

 

dhaaridhrya mochanam naama stothramambaaparam shatham

yena shriyamavaapnothi kotijanma daridhrathaha || 20 ||

 

bhukthvaa thu vipulaan bhohaan asyaahsaayujyamaapnuyaat

praatahkaale patennithyam sarvaduhkhopa shaanthaye || 21 ||

 

pathamasthu chinthayeth deveem sarvaabharaNa bhooshithaam |

 

|| ithi shree lakshmee ashtotthara shathanaama stothram sampoornam ||

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.