சுப்ரமணிய சுலோகம் – ஷடானனம் சந்தன


 

 

Subramanya Shloka

Shadananam Chandana Lepithangam

Mahorasam Divya Mayura Vahanam

Rudrasya Soonum Sura Loka Natham

Brahmanya Devam Sharanam Prapadye

 

Meaning:

The one with six heads, who’s body sprayed with sandal

Widest chest among Gods, whose vehicle is a divine peacock

Son of Lord Shiva and heir of the heavens

Custodian God of mighty knowledge , Thee we invoke

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.